قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

پور احسان منش سارا

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

گشتاسبی نگین

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فغانی محمدپارسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

دماری زهرا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

معلم صبا سادات

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

صالحی مبین

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:06:30 PM
Menu