قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی زيست شناسي

26 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زيست شناسي
14نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

زيست فناوري-دانشگاه تهران

بهمنش محمد

از رامسر

8 سال از ششم دبستان و 1 سال فارغ التحصيل

روزانه

دهنوئی میلاد

از نيشابور

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

حیدری نسب منا

از دهلران

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

رسولی ژینا

از سردشت

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مقدم سحر

از زنجان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقان کارکنده یاسمن

از ساري

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

گله داری بهراد

از گرمسار

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مومنی زهرا

از كاشمر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کرمی هانیه

از مرودشت

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ثابت پارمیس

از تنكابن

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کشوری معصومه

از شهربابك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ربیعی عسل

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دانش زند فروغ

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

جمالی ملیکا

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شکرریز معصومه

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

ارزبین ثنا

از تالش

1 سال دوازدهم

روزانه

رحیمی ساره

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

گل بداق معراج

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه

تکه آی هان

از گنبد

1 سال دوازدهم

روزانه

بحرانی مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بردینه محسن

از كنگاور

1 سال دوازدهم

روزانه

داوودی روژینا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

جمشیدیان قلعه شاهی محمدمهدی

از نجف آباد

1 سال دوازدهم

روزانه

غلامی ذاکری آرامش

از لنگرود

1 سال دوازدهم

روزانه

اخلاقی محمدمهیار

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

کاوسی نسیم

از گنبد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:48:02 AM
Menu