قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و مهندسي شيلات

3 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی علوم و مهندسي شيلات
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم و مهندسي شيلات-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

خواجوند کیاکلایی سارا

از چالوس

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شیبانی راد آرمین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

پورولی حمزه کلائی حنانه

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:45:02 AM
Menu