قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی گياه پزشكي

1 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) در رشته ی گياه پزشكي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
6/6/2023 3:50:13 AM
Menu