قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي طبيعت

4 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اصفهان در رشته ی مهندسي طبيعت
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي طبيعت-دانشگاه صنعتي اصفهان

توسلی تینا

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اکبری واریانی متین

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ذکاوتیان فاطمه

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کاظمی سید فاطمه

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:44:58 AM
Menu