قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی زمين شناسي

7 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زمين شناسي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

زمين شناسي-دانشگاه تهران

قبادی سیدجمشید

از كرمانشاه

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رضایی نرگس

از نظرآباد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خزاعی نصرآباد فاطمه

از كاشمر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقان منشادی امیررضا

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

تقی زاده مروارید

از حاجي آباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زارعی کیمیا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

غیجی امیررضا

از زاهدان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:38:28 AM
Menu