قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بهداشت مواد غذايي

7 نفر قبولی های دانشگاه فردوسي - مشهد در رشته ی بهداشت مواد غذايي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

بهداشت مواد غذايي-دانشگاه فردوسي - مشهد

وصالی خواه نیلوفر

از فريمان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شریعت مدار مائده

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ذاکر محمدرضا

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

مبارکی فاطمه

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

چمن زاری زهرا

از طبس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ترکانلو حسین

از بجنورد

1 سال دوازدهم

مناطق محروم

مالک رئوف زهرا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:44:18 AM
Menu