قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بهداشت و بازرسي گوشت

9 نفر قبولی های دانشگاه تبريز در رشته ی بهداشت و بازرسي گوشت
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

بهداشت و بازرسي گوشت

بهداشت و بازرسي گوشت-دانشگاه تبريز

راشدی اولی مهدی

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

احمدی اشان مینا

از مراغه

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

ناصری میترا

از شبستر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زارعی چاپان یسنا

از تبريز

1 سال دوازدهم

روزانه

احمدمحمودی محمد

از عجب شير

1 سال دوازدهم

روزانه

کریمی مهران

از شبستر

1 سال دوازدهم

روزانه

قلی پور محمدرضا

از تبريز

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

افشان زین آباد امیرحسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

جنگجو شاهین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:24:01 AM
Menu