قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي صنايع مبلمان

9 نفر قبولی های دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران در رشته ی مهندسي صنايع مبلمان
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر

مهندسي صنايع مبلمان-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

پورمند مبین

از سراوان

6 سال از هفتم تا دوازدهم

فرهنگيان

طلوعی گرده رشت محمدرضا

از بناب

5 سال از هشتم تا دوازدهم

فرهنگيان

محسنی خیاوی رضا

از مشكين شهر

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

آزادشریفی محمدجعفر

از فردوس

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

دلبری سیداحسان

از سبزوار

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

غلام نیا یونس

از شيروان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

ذبایحی محمدامین

از نجف آباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

طباطبایی شمس آبادی سید مهدی

از اهواز

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

محمدی محمدمعین

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 3:07:58 AM
Menu