قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی روان‌شناسي

3 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی روان‌شناسي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

روان‌شناسي

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران3 دانشگاه تهران4 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران6 دانشگاه شيراز2 دانشگاه فردوسي - مشهد9 دانشگاه تبريز7 دانشگاه كاشان1 دانشگاه شاهد - تهران1 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)5 دانشگاه الزهرا(س) - تهران4 دانشگاه اصفهان9 دانشکده علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي - تهران2 دانشگاه يزد4 دانشگاه گيلان - رشت4 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين3 دانشگاه بوعلي سينا - همدان5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان7 دانشکده غير دولتي شهيد مطهري - تهران2 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار6 دانشگاه خليج فارس - بوشهر3 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران3 دانشگاه مراغه7 دانشگاه زنجان6 دانشگاه مازندران - بابلسر4 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون3 دانشگاه شهيد چمران اهواز7 دانشگاه اراک 4 دانشگاه گلستان - گرگان3 دانشگاه گنبد3 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر)4 دانشگاه اردکان4 دانشگاه ملاير3 دانشگاه لرستان - خرم آباد1 دانشگاه ياسوج7 دانشگاه كردستان - سنندج7 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل5 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران1 مرکز آموزش عالي اقليد2 دانشگاه رازي کرمانشاه3 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز6 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)1 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) 5 دانشگاه بيرجند5 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان4 دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد3 دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد6 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج4 دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان5 دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان3 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد9 دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز8 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز7 دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک2 دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت2 دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز6 دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز7 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)2 دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين2 دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)6 دانشگاه غيرانتفاعي بهار - مشهد6 دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز10 دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت9 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد7 دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك7 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد6 دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد3 دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد2 دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت3 دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز8 دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز2 دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)6 دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين8

روانشناسي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

اخوان حسنی پارمیدا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

پورمنصوری امیرمحمد

از تنكابن

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

بابانژادواجارگاه علیرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:19:51 AM
Menu