قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی اقتصاد

5 نفر قبولی های دانشگاه شهيد بهشتي - تهران در رشته ی اقتصاد
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

اقتصاد-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

زمانی علی

از تبريز

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حیران مبین

از بيرجند

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مجیدی کاویان

از سنندج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

یوسفیان قادیکلائی سارا

از قائم شهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رستمی سارا

از گرگان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:40:11 AM
Menu