قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم دامي

3 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) در رشته ی علوم دامي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم دامي-دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

پیرجانلو لیانا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

فرج اللهی علیرضا

از شهر قدس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فرشیدفر دینا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:56:07 AM
Menu