قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کتابداري واطلاع رساني پزشکي

3 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي ايران در رشته ی کتابداري واطلاع رساني پزشکي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

کتابداري واطلاع رساني پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران

اسدی آریا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

غلامی فر کیمیا

از اراك

1 سال دوازدهم

روزانه

قیطاسی امیر حسین

از كرمانشاه

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:00:32 AM
Menu