قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی الهيات و معارف اسلامي

1 نفر قبولی های دانشکده غير دولتي شهيد مطهري - تهران در رشته ی الهيات و معارف اسلامي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

فلسفه و حکمت اسلامي-دانشکده غير دولتي شهيد مطهري - تهران

صفری مریم

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:00:57 PM
Menu