قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی كارشناسي ارشد علوم قضايي

5 نفر قبولی های دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري در رشته ی كارشناسي ارشد علوم قضايي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

رشنو علیر ضا

از الشتر

8 سال از ششم دبستان و 1 سال فارغ التحصيل

روزانه

حضرتی محمد

از شيراز

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

افراز حسین

از مرند

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قاسمیان سوربنی محمدمهدی

از ساري

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سزاوار سرنقی امیرحسین

از سلماس

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:42:26 AM
Menu