قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم ورزشي

3 نفر قبولی های دانشگاه اصفهان در رشته ی علوم ورزشي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم ورزشي

دانشگاه اصفهان3 دانشگاه يزد2 دانشگاه نيشابور1 دانشگاه شيراز4 دانشگاه رازي کرمانشاه1 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران3 دانشگاه تهران5 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز4 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران4 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين2 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس1 دانشگاه صنعتي شاهرود1 دانشگاه فردوسي - مشهد4 دانشگاه گيلان - رشت6 دانشگاه اروميه2 دانشگاه تبريز2 دانشگاه شهرکرد1 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان2 دانشگاه الزهرا(س) - تهران4 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)3 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان1 دانشگاه اراک 1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان3 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل2 دانشگاه سمنان3 دانشگاه كردستان - سنندج2 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان2 دانشگاه كاشان2 دانشگاه بيرجند2 دانشگاه شهيد چمران اهواز5 دانشگاه قم3 دانشگاه زنجان3 دانشگاه زابل2 دانشگاه مازندران - بابلسر2 دانشگاه جهرم1 دانشگاه ملاير2 دانشگاه مراغه1

علوم ورزشي-دانشگاه اصفهان

دهقانی محمد

از فراشبند

9 سال از پنجم دبستان و 1 سال فارغ التحصيل

روزانه

قادری محمدصادق

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

نیک کار آرین

از اصفهان

1 سال دوازدهم

نوبت دوم
6/6/2023 4:07:58 AM
Menu