قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی کاردان فني برق

3 نفر قبولی های دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در رشته ی کاردان فني برق
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

کاردان فني الکترونيک-دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

محمودی امیرحسین

از مرند

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

پاداش حسین

از ملاير

1 سال دوازدهم

روزانه

زارع اطاقسرائی علی اکبر

از بابل

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:21:00 PM
Menu