قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي هوافضا

30 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي هوافضا
18نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
11 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

ناظری امیر

از فردوس

9 سال از چهارم دبستان تا دوازدهم

روزانه

مهی الدینی آرمین

از شهربابك

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

بهاروند امیر

از انديمشك

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دباغ مبین

از شهرضا

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شفاعی امیرحسین

از تهران

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رحیم زاده مدنی آرین

از گرگان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

زمانپور کامیار

از مسجدسليمان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خدادادی احسان

از در‌گز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ملکی پارسا

از بوكان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقانی آرمین

از زرقان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خورسندی علی سینا

از راميان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

علی پناه علی

از تكاب

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

قربانی رضا

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

میرزائی علیرضا

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ماه فر سپهر

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صادقی محمد

از اروميه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شکاری سروش

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خیاطی محمدمهدی

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

محدثی سیدمبین

از اسفراين

1 سال دوازدهم

روزانه

پورجعفریان روزبه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

اسلامی امیر

از شاهرود

1 سال دوازدهم

روزانه

لطیفی محمدحسن

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

محمدی زانا

از سنندج

1 سال دوازدهم

روزانه

میرحسینی زهرا

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

راستین نگار

از گناباد

1 سال دوازدهم

روزانه

رمضانی محمدرضا

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

علیخانی طه‌

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

سعیدی امیررضا

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

جهانتیغی محمدامین

از زاهدان

1 سال دوازدهم

روزانه

شگرف احلام

از اوز

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:23:35 AM
Menu