قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي پزشکي

30 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران در رشته ی مهندسي پزشکي
18نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
9 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

مهندسي پزشکي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

دهائی نرگس

از تهران

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

مرتضی قلی طناز

از تهران

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

موسوی بابائی امیرمحمد

از شهريار

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سیفی یاسمن

از همدان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سعدالدین امیر حسین

از سمنان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عبدالهی عارف

از فردوس

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اهن دوست محیا

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عموئی چرخاب مهران

از ميبد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پرچی فیروزکوهی پارسا

از بابل

3 سال نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مجلل کیانا

از رشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فرحناک مجد بهار

از رشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عارف زاده امیرعباس

از بيرجند

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شیخلو عیسی

از اروميه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کیاسلطانی ریحانه السادات

از نوشهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صالحی محمد

از اراك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صمدزاده طریقت ائلدار

از همدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدی فومنی سیدنیما

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دسترنج مهتاب

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

احمدلو محمدحسین

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

رمضانی پور نفیسه

از اسفراين

1 سال دوازدهم

روزانه

مولایی محمدامین

از كبودرآهنگ

1 سال دوازدهم

روزانه

مرزنجوشی مهدخت

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

صحرایی امیر حسین

از جاجرم

1 سال دوازدهم

روزانه

زارع مبینا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

جلدیان طهرانی فرد علی

از آران و بيدگل

1 سال دوازدهم

روزانه

میرزائی حسین

از كاشان

1 سال دوازدهم

روزانه

ریخته گر برنجی محمدمهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

عبدالعلی عارفه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

حیدریان محمدامین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بیات غیاثی سیدحسین

از بيجار

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:26:48 AM
Menu