قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي معماري

21 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي معماري
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
6 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

مهندسي معماري

دانشگاه تهران21 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران17 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران13 دانشگاه فردوسي - مشهد8 دانشگاه خوارزمي تهران2 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 9 دانشگاه هنر تهران16 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 7 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين8 دانشگاه هنر اصفهان15 دانشگاه شيراز8 دانشگاه تبريز8 دانشگاه گيلان - رشت12 دانشگاه يزد18 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران7 دانشگاه قم3 دانشگاه مازندران - بابلسر9 دانشگاه كاشان7 دانشگاه رازي کرمانشاه4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان17 دانشگاه شهيد چمران اهواز10 دانشگاه سمنان6 دانشگاه گلستان - گرگان2 دانشگاه بوعلي سينا - همدان7 دانشگاه خليج فارس - بوشهر8 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار4 دانشگاه هنر اسلامي تبريز11 دانشگاه زنجان5 دانشگاه كردستان - سنندج6 دانشگاه اروميه5 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول2 دانشگاه صنعتي شاهرود11 دانشگاه بجنورد8 دانشکده فني ومهندسي گرمسار4 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل10 دانشگاه ملاير5 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد2 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)3 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک3 دانشگاه بناب5 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج6 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)3

مهندسي معماري-دانشگاه تهران

پشنگ پور شیدا

از شهر قدس

11 سال از دوم دبستان تا دوازدهم

روزانه

اتفاقی داریانی حنانه

از رشت

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

کاشفی مهر ملیکا

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ابراهیمی طهورا

از شهركرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بیات امیرحسین

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سراجی نژاد محدثه

از دزفول

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کاظمی پریا

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سلطانی صبا

از ساوه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عاقلی نژاد آپامه

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاتمی هستی

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

حسین زرگری علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

انارکی آتنا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

شالی پور عارفه

از قزوين

1 سال دوازدهم

روزانه

فرزین فر ایمان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

اهدایی مطهره

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

کرمی ریحانه

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

عقیقی امید

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

شاه حسینی سروش

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

سهیلی آزاد سبا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

انصاردماوندی نیما

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خوشکام کیانا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:49:42 AM
Menu