قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي نفت

12 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي نفت
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

مهندسي نفت-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

ساعی مشیر اباد محمد

از تبريز

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

شکری محمد

از سنندج

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

رخزاد کاوه

از سنندج

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

جلالی دانیال

از آبادان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

برجی گشتاسب سبحان

از شيراز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کرباسیان محمد اسماعیل

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

قنبری دولت آبادی رویا

از اراك

1 سال دوازدهم

روزانه

یاراحمدی مهدی

از اهواز

1 سال دوازدهم

روزانه

کاظم پور محمد

از قره‌ضياءالدين

1 سال دوازدهم

روزانه

عباسی محمد حسین

از تبريز

1 سال دوازدهم

روزانه

سویزی علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

جعفری محمد یاسین

از همدان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:32:01 AM
Menu