قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي مواد و متالورژي

34 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي مواد و متالورژي
15نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
9 نفر
1 سال دانش آموز کانون
19 نفر

مهندسي مواد و متالورژي

دانشگاه صنعتي شريف - تهران34 دانشگاه تهران21 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران14 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران25 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران11 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان5 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان3 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 10 دانشگاه صنعتي اصفهان17 دانشگاه شيراز10 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين4 دانشگاه فردوسي - مشهد18 دانشگاه شهيد چمران اهواز1 دانشگاه تبريز13 دانشگاه بوعلي سينا - همدان6 مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا3 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 10 دانشگاه كاشان4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان14 دانشگاه يزد8 دانشگاه صنعتي اصفهان - دانشکده فني و مهندسي گلپايگان4 دانشگاه سمنان7 دانشگاه اراک 7 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز9 دانشگاه ياسوج3 دانشگاه شهرکرد8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز4 دانشگاه اروميه4 دانشگاه صنعتي همدان6 دانشگاه زنجان14 دانشگاه صنعتي شاهرود9 دانشگاه ميبد 4 دانشگاه ملاير2 دانشگاه بناب5 دانشگاه رازي کرمانشاه2 دانشگاه صنعتي اروميه2 دانشگاه مراغه3 دانشگاه صنعتي بيرجند3 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2

مهندسي مواد و متالورژي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

مهدوی فاطمه

از شهر قدس

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

فامیل روحانی امیرحسین

از تهران

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

سقائی امیرارشیا

از گرگان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پوربابا علیرضا

از قزوين

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

صالحی محمدعرفان

از قزوين

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دادائی جوشقانی حسین

از قرچك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

یاس بلاغی حمیدرضا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

امیدوار سیدمحمدیوسف

از شهريار

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نجفی پناه آیسا

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اکبری محمد عرفان

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

یعقوبی امیرعلی

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ساسانی پارسا

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ملائکه زاده عاطفه

از دزفول

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نامور امیر حسین

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حمزه امیرحسین

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بیگدلی امیرحسین

از زنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

جمالی مینا

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

یکه لر آرتا

از آمل

1 سال دوازدهم

روزانه

معینی ارشیا

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

شکربیکی پویا

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

قنبری مریم

از اردبيل

1 سال دوازدهم

روزانه

سلامت ریحانه

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه

فرحمند بندری فهیمه

از آستانه اشرفيه

1 سال دوازدهم

روزانه

رمضان رودی زهرا

از تنكابن

1 سال دوازدهم

روزانه

سجادپور مهسا سادات

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

امیری ملکی امیررضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

صادقی پارسا

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

رسولی زاده زهرا

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

محسنی مهدی

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

شکوهیان درسا

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

فرامرزی سینا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

بهنیا پارسا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

میرزامحمد علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

صباغی ابوالفضل

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:56:50 AM
Menu