قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي نقشه برداري

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي نقشه برداري
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي نقشه برداري-دانشگاه تهران

حمیدی علیرضا

از اراك

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

صفوی علی

از گرگان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سلحشور درسا

از آمل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

استادیان کمارعلیا محمدیاشا

از شهر قدس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پاشایی محمدرضا

از ايوان غرب

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقان کار مریم

از تنكابن

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

یزدیان نیایش

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

محمدی نیما

از تكاب

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:35:55 AM
Menu