قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي پليمر

10 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي پليمر
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران

سیفی مبین

از مياندوآب

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قنواتی کوروش

از اراك

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

گلستانی فاطمه

از كرمان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

داودآبادی دانیال

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نظام آبادی علی

از اراك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بختیار سنجابی آیدا

از كرمانشاه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

الهائی سحر شروق

از اهواز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بالی پوربابادی جلیلی مهدی

از شهر قدس

1 سال دوازدهم

روزانه

خجسته فر محمد

از ساري

1 سال دوازدهم

روزانه

رشیدی پریسا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:28:02 AM
Menu