قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي نساجي

21 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران در رشته ی مهندسي نساجي
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

مهندسي نساجي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

کریمی جبلی مهرداد

از تهران

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

یاسائی سعید

از كرج

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پناهی سهیل

از تكاب

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

گندمکار بیدگلی مریم

از كاشان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

موحدی نیا مهدی

از كرمان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قمی هانیه

از اراك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خدادادی آنیتا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

هاشمی نژاد محمدسروش

از كرمان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صفی پور یاسین

از كرمان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مددی امیررضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خجسته گی علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

قاسمی میانائی سبا

از ساري

1 سال دوازدهم

روزانه

ملکی سروش

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

کاظمی نگین

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه

خادمی فر سیدمحمدحسین

از كاشان

1 سال دوازدهم

روزانه

اصانلو بردیا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

دنگچی زاده رامین

از ملارد

1 سال دوازدهم

روزانه

گلستانی امیرحسین

از آران و بيدگل

1 سال دوازدهم

روزانه

ذکریا نجف آبادی علیرضا

از نجف آباد

1 سال دوازدهم

روزانه

رحمتی ملیکا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

بابلی مونا

از بهشهر

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:03:59 AM
Menu