قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي معدن

10 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي معدن
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

مهندسي معدن-دانشگاه تهران

ملک پور پوریا

از بناب

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حق خواه بهاره

از خواف

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ترابی فاطمه

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بیطرف امیررضا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صفری علی

از اسلام‌شهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

یوسفی امین

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نصیری شاهرخ

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

فرهادی نیما

از تكاب

1 سال دوازدهم

روزانه

نامور آرتین

از قروه

1 سال دوازدهم

روزانه

نظیری وحید

از رودهن

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:58:22 AM
Menu