قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی الکترونيک و مخابرات دريايي

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته ی الکترونيک و مخابرات دريايي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

الکترونيک و مخابرات دريايي

الکترونيک و مخابرات دريايي-دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

فرهادی حسین

از فيروزآباد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:12:02 AM
Menu