قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي کشتي

4 نفر قبولی های دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار در رشته ی مهندسي کشتي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مهندسي کشتي-دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

دانشجو محمد حسین

از داراب

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خداوردی نژاد علیرضا

از شيروان

1 سال دوازدهم

روزانه

سهرابی وریا

از دالاهو

1 سال دوازدهم

روزانه

کاظمی فرشید

از فارسان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:55:32 AM
Menu