قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي هوانوردي

4 نفر قبولی های مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور در رشته ی مهندسي هوانوردي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز-مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور

زاد اسکندر ارسلان

از اهواز

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

محمودی سبحان

از همدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مومنی امیرحسین

از دليجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رسولی راد محمدحسین

از رزن

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:46:07 AM
Menu