قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي الکترونيک هواپيمايي

8 نفر قبولی های مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور در رشته ی مهندسي الکترونيک هواپيمايي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

مهندسي الکترونيک هواپيمايي

مهندسي الکترونيک هواپيمايي-مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور

خسروی اهورا

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خسروجردی سجاد

از سبزوار

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عباسی محمدعلی

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ابوطالبی حسین آبادی علیرضا

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدیان امیر حسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

جلال الدینی کرکی سیدسیامک

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

صبوری مجید

از آباده

1 سال دوازدهم

روزانه

چراغی کیانوش

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:10:05 AM
Menu