قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي مخابرات هواپيمايي

3 نفر قبولی های مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور در رشته ی مهندسي مخابرات هواپيمايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي مخابرات هواپيمايي-مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور

پورپرتوی سیدطاها

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقانی احسان

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

رضوی زاده محمدحسین

از چالوس

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:50:34 AM
Menu