قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي تعمير و نگهداري

4 نفر قبولی های مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور در رشته ی مهندسي تعمير و نگهداري
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما-مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور

پاک نیت محمدصالح

از ملاير

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

جمالی علی

از گنبد

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

شکیبا امیرحسین

از اميديه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مهدیپور مهدی

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:05:07 AM
Menu