قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي ساخت وتوليد

10 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران در رشته ی مهندسي ساخت وتوليد
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مهندسي ساخت وتوليد-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

شاکراردکانی یوسف

از اردكان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ابوئی مهریزی امیررضا

از يزد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مردی ممقانی امیرحسین

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امینی رامتین

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

آقاجان زاده پلت کله سعید

از چالوس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خاصه خان عرفان

از سلماس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اسلامی نیا علی

از شهربابك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

علی اوسطی حسام

از قزوين

1 سال دوازدهم

روزانه

محمدی پارسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

اسماعیلی راد آریانا

از قزوين

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:00:22 AM
Menu