قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي ايمني صنعتي

6 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران در رشته ی مهندسي ايمني صنعتي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

مهندسي ايمني صنعتي-دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

اکبری فرید علیرضا

از تهران

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

غير انتفاعي

حصاری فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

رنجبران امیرحسین

از اسلام‌شهر

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

فروغی بیتا

از تهران

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

میان محله فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

کولیوند محمدصالح

از كرج

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي
6/10/2023 6:18:32 PM
Menu