قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم و مهندسي آب

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) در رشته ی علوم و مهندسي آب
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم و مهندسي آب-دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

همتی ارین

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ابراهیمی زهرا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:28:58 AM
Menu