قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران -محل تحصيل پرديس کشاوري کرج در رشته ی مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)-دانشگاه تهران -محل تحصيل پرديس کشاوري کرج

اسمعیل زاده پدرام

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

رنجبر اقدم رها

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:12:15 PM
Menu