قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي ماشينهاي کشاورزي

2 نفر قبولی های دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل در رشته ی مهندسي ماشينهاي کشاورزي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون-دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

توقف آیسان

از پارس‌آباد مغان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شاهی اونبیربیگلو امیررضا

از اردبيل

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:12:12 AM
Menu