قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي

1 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) در رشته ی مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي-دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

غظنفری ارمیا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:49:39 AM
Menu