قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی فيزيك مهندسي

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی فيزيك مهندسي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

فيزيک مهندسي-دانشگاه تهران

رجائی گلسفیدی آرین

از لنگرود

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

علمی فرد مائده

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

احمدی هادی

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بحرینی شبنم

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

شیدایی حسام

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:08:05 AM
Menu