قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی فيزيک

19 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی فيزيک
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
11 نفر

فيزيک

دانشگاه صنعتي شريف - تهران19 دانشگاه تهران7 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران16 پرديس نسيبه تهران (مرکز آموزش عالي شهيد شرافت) - تهران10 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد13 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان11 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 8 پرديس شهيد رجايي - شيراز13 پرديس شهيد بهشتي - مشهد14 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران4 پرديس نسيبه - تهران6 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران10 پرديس شهيد باهنر - اصفهان10 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان4 پرديس شهيد چمران (مرکز آموزش عالي شهيد بهشتي تهران)2 پرديس شهيد چمران - تهران12 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران7 دانشگاه صنعتي اصفهان12 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)4 دانشگاه فردوسي - مشهد10 دانشگاه الزهرا(س) - تهران4 دانشگاه شاهد - تهران1 دانشگاه شيراز11 دانشگاه تبريز11 دانشگاه اصفهان5 دانشگاه مازندران - بابلسر5 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين1 دانشگاه قم6 دانشگاه يزد3 دانشگاه شهيد چمران اهواز5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان7 دانشگاه گيلان - رشت7 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس3 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز2 دانشگاه شهرکرد3 دانشگاه بوعلي سينا - همدان3 دانشگاه كاشان5 دانشگاه زنجان7 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز5 دانشگاه اروميه1

فيزيک-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

فلاح دوست ساحل

از تهران

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

حیدری سبا

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

گودرزی علیرضا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

یعقوبی پویا

از جم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خون آبادی محمدرضا

از گناباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

قلی نسب مریم

از فرديس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بیگدلی ستیا

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سیف آذر نژاد سونیا

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ودادیان امیررضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

زمانی فاطمه زهرا

از نجف آباد

1 سال دوازدهم

روزانه

اشجعی عباس

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

کبیری امیر محمد

از ازنا

1 سال دوازدهم

روزانه

حسنی نیکی

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

عاشوری آریا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

سلمانی یگانه سپهر

از زنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

شاولی مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

باستانی آرین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

کوشان بهار

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

صادقی حسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:12:02 PM
Menu