قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی رياضيات و کاربردها

11 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی رياضيات و کاربردها
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

رياضيات و کاربردها-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

حاجی بابایی بابک

از مشهد

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

جیران زاده روزبه

از رشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ملکیان محمدرضا

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زمانی مریم

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

نوزعیم عرشیا

از آمل

1 سال دوازدهم

روزانه

حسینی ستایش

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

الماسی سینا

از زنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

پوراردبیلی امیررضا

از خشكبيجار

1 سال دوازدهم

روزانه

موبد امیرپارسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

کرمی علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

رضائی پرهام

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:19:58 PM
Menu