قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی رياضي

17 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري در رشته ی رياضي
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

آموزش رياضي-پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

عموزاده سماکوش فائزه

از بندپي

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

فرهنگيان

آذرپیکان مریم

از كلاله

5 سال از هشتم تا دوازدهم

فرهنگيان

محمدی معصومه

از بابل

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

عزت پناه اباتری زهرا

از صومعه سرا

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

پرواسی سیده فاطمه

از ساري

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

نیرومند زهرا

از سنگر

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

عقبائی محدثه

از تنكابن

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

علی زاده کیمیا

از فريدون كنار

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

حق طلب پرنیان

از گرگان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

ساسانی فاطمه

از مينودشت

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

سفیدگر فاطمه سادات

از ساري

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

متاجی نیمور سحر

از نوشهر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

کمی ساجده

از بندرتركمن

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

فاضلی سندیانی مریم

از رضوانشهر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

غلامزاده مبینا

از رشت

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

سالمی ورکی مهلا

از ساري

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

نامور حلیمه

از كلاله

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 2:21:00 AM
Menu