قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی آمار

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی آمار
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

آمار-دانشگاه تهران

واشقانی فراهانی علیرضا

از اراك

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

محمد خانی زهرا

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سوری بنیامین

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

کاظمی اناهیتا

از قزوين

1 سال دوازدهم

روزانه

انصاری ریحانه

از قزوين

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:29:08 AM
Menu