قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي

1 نفر قبولی های دانشگاه قم در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علم اطلاعات و دانش شناسي-دانشگاه قم

ناصری فضه

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:20:29 AM
Menu