قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی کارشناسي ارشد علوم قضايي

2 نفر قبولی های دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري در رشته ی کارشناسي ارشد علوم قضايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

ولی زاده سهیل

از گنبد

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

اسدزاده فخرآباد آیدین

از اردبيل

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:42:48 PM
Menu