قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي

1 نفر قبولی های دانشگاه امام حسين(ع) - تهران در رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي

کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي واقتصاد-دانشگاه امام حسين(ع) - تهران

منوری داش اتان مهدی

از مراغه

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:26:42 AM
Menu