قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی کارشناسي چند رسانه اي

4 نفر قبولی های دانشگاه خوارزمي تهران در رشته ی کارشناسي چند رسانه اي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

چند رسانه اي-دانشگاه خوارزمي تهران

زارعی محمودآبادی امیرحسین

از ميبد

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

ورامینیان غزل

از سمنان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

جوادنیا بهار

از زنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

نقدی زهرا

از ملاير

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:10:45 PM
Menu