قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی آموزش ابتدايي

3 نفر قبولی های پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد در رشته ی آموزش ابتدايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

آموزش ابتدايي

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد3 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان1 پرديس امام جعفر صادق - بجنورد6 پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس1 پرديس امام جعفر صادق - ايلام2 پرديس شهيد رجايي - قزوين1 پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج1 پرديس امام سجاد - بيرجند3 پرديس شهيد باهنر - كرمان5 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر2 پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل3 پرديس شهيد رجايي - اروميه5 پرديس بنت الهدي صدر-قزوين3 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري4 پرديس امام خميني - گرگان3 پرديس امير کبير - كرج3 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد4 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه1 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد1 پرديس زينب کبري (س) - اراك3 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد9 پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان5 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه2 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج3 پرديس شهيد باهنر - بيرجند4 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل4 پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان3 پرديس شهيد مدرس - سنندج4 پرديس امام محمد باقر - بجنورد8 پرديس شهيد مدرس - ايلام1 پرديس شهيد باهنر - شهركرد2 پرديس دکتر شريعتي - ساري3 پرديس علامه اميني - تبريز6 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان2 پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس1 پرديس شهيد مفتح - شهرري2 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز6 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز3 پرديس آيت اله طالقاني - قم3 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان6 پرديس حضرت معصومه - قم4 پرديس شهيد باهنر - شيراز 10 پرديس شهيد رجايي - شيراز9 پرديس رسالت - زاهدان1 پرديس علامه طباطبايي - اروميه4 پرديس شهيد باهنر - اصفهان5 پرديس شهيد بهشتي - زنجان2 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز11 پرديس بحرالعلوم - شهركرد1 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)8 پرديس شهيد بهشتي - مشهد13 پرديس شهيد مقصودي - همدان1 پرديس نسيبه - تهران7 پرديس شهيد چمران - تهران2 پرديس شهيد باهنر - همدان2

آموزش ابتدايي-پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

شاهسواری رضوان

از اليگودرز

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

یوسفوند رویا

از خرم آباد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

خسروی فاطمه

از اليگودرز

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/4/2023 5:37:27 AM
Menu