قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مديريت

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مديريت
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مديريت

دانشگاه تهران2 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران1 دانشگاه خوارزمي تهران1 دانشگاه مازندران - بابلسر1 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)1 دانشگاه يزد1 دانشگاه الزهرا(س) - تهران1 دانشگاه شاهد - تهران1 دانشگاه اصفهان1 دانشگاه گيلان - رشت4 دانشگاه فردوسي - مشهد2 دانشگاه شيراز2 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران1 دانشگاه صنعتي شاهرود1 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان1 دانشگاه خليج فارس - بوشهر1 دانشگاه بجنورد1 دانشگاه سمنان1 مجتمع آموزش عالي گناباد1 دانشگاه قم1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)2 دانشگاه كاشان2 دانشگاه كردستان - سنندج1 دانشگاه زنجان3 دانشگاه اردکان1 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)1 دانشگاه ميبد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر)1 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج1 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان2 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)1 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک1 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک1 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار1 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين1

مديريت مالي-دانشگاه تهران

عجمی مسیح

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پوستی زاده امیرحسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:37:19 AM
Menu