قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مديريت کسب و کارهاي کوچک

1 نفر قبولی های دانشگاه بوعلي سينا - همدان در رشته ی مديريت کسب و کارهاي کوچک
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مديريت کسب و کارهاي کوچک-دانشگاه بوعلي سينا - همدان

مرتضایی محمدمهدی

از همدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:01:44 AM
Menu